EndoVac systém – mé zkušenosti

EndoVac systém od firmy SybronEndo představuje velmi jednoduchou a bezpečnou techniku, která by mohla zvýšit úspěšnost endodontického ošetření v praxi PZL. Tento přípravek zlepšuje účinnost a zvyšuje bezpečnost výplachu endodontického systému. Je jednoduše použitelný v jakékoliv běžné stomatologické praxi.

Důležitost efektivního výplachu

V průběhu posledních 10 let byl učiněn obrovský pokrok v oblasti preparace kořenových kanálků a to díky rozvoji NiTi rotačních kořenových nástrojů. Preparací kořenového kanálku ale není možné zajistit vyčištění celého objemu endodontického systému. Podle studií se jedná asi o 35% povrchu endodontického systému, který vůbec nepřijde do kontaktu s kořenovým nástrojem. Vyčištění a dekontaminace této části endodontického systému je zcela závislá na efektivitě výplachu endodontického systému.

Pozitivní a negativní tlak

Výplach je většinou prováděn tzv. pozitivním tlakem. Hrot kanyly je zaveden na vzdálenost 2 mm od apikální konstrikce a pak je do kanálku vstřikován dezinfekční roztok. Ten by na své cestě koronárním směrem měl unášet detritus a zbytky rozpuštěných tkání do koronární kavity. Tam je pak roztok odsáván. Jak se ukázalo ve studiích, tento postup výplachu však nedokáže zajistit kompletní odstranění ložisek detritu a smear layer zejména z apikální části kořenového kanálku. Navíc je tento postup výplachu zatížen značným rizikem přetlačení dezinfekčního roztoku přes apikální konstrikci do periapikálního prostoru.

EndoVac poskytuje možnost použít tzv. negativní tlakpodtlak. Dezinfekční – irigační roztok je aplikován do koronární kavity ošetřovaného zubu a pak je odsáván z apikální části kořenového kanálku. Dochází tak k velmi bezpečnému kontinuálnímu výplachu celé délky kořenového kanálku. Zároveň je minimalizováno nebezpečí přetlačení obsahu kanálku přes apex.

Podle několika studií dochází při aplikaci negativního tlaku k signifikantně lepšímu vyčištění zejména apikální části kořenového kanálku, následně k lepší adhezi sealeru kořenové výplně, což zlepšuje těsnost kořenové výplně.

Jak EndoVac funguje?

Systém se připojuje na běžnou stomatologickou savku. Obsahuje 3 různé kanyly, stříkačku s odsávací kanylou a adaptér na stomatologickou odsávačku.

Při preparaci koronární části kořenových kanálku se výplach provádí pouze krátkou kanylou o větším průměru pozitivním tlakem. Tato kanyla je připojena přímo na stříkačku a zasahuje pouze do korunkové části dřeňové dutiny. Kanyla je integrovaná do odsávací kanyly, kterou je zajišťováno okamžité odsávání irigačního roztoku ze dřeňové dutiny.

Po dokončení preparace apikální části kořenových kanálků je na odstranění největších partikulí detritu použita tzv. makrokanyla. Ta má rovně zastřižené čelo s otevřeným ústím. Lze jí zavést až do ½ až 2/3 délky vypreparovaného kanálku. Při použití negativního tlaku je irigační roztok aplikován krátkou kanylou do korunkové části dřeňové dutiny a je odsáván hrotem makrokanyly.

Pak přichází na řadu mikrokanyla o průměru 0,32 mm. Hrot této kanyly je zaoblen a po stranách jemně perforován. Díky malému průměru lze kanylu do vypreparovaného kanálku zasunout až na pracovní délku. Irigační roztok je odsáván hrotem mikrokanyly z apikální oblasti. Je tak zajištěno rovnoměrné proudění irigačního roztoku celou délkou kořenového kanálku z korunkové části dřeňové dutiny až po apikální kontrolní zónu. Irigační roztok je aplikován krátkou kanylou do korunkové části dřeňové dutiny.

Výplach kořenového kanálku s využitím EndoVac systému je výplach nejen účinný, ale také velmi bezpečný. Díky umístění a funkci makrokanyly  i mikrokanyly nemůže dojít k přetlačení dezinfekčního roztoku přes apex. Kontinuálním odsáváním roztoku z oblasti apikální kontrolní zóny je také eliminována možnost hromadění sloupce plynů, které se díky reakci NaClO s tkáněmi a bakteriálním biofilmem uvolňují (CO2, čpavek). Přítomnost těchto plynů může být příčinou omezeného účinku dezinfekčního roztoku při použití výplachu s pozitivním tlakem.

Možná úskalí

I když je manipulace s EndoVac systémem jednoduchá, má přeci jen svá úskalí. Největší problém může představovat manipulace s mikrokanylou. Díky velmi malému průměru je tento nástroj snadno zranitelný.

Zlomení mikrokanyly

Především při aplikaci mikrokanyly na pracovní délku u zahnutých kanálků může dojít k nekontrolovanému ohnutí a zlomení kanyly. V těchto případech pomůže vytvarování kanyly přibližně na tvar kořenového kanálku.

Ucpání mikroperforací

Dalším problematickým místem mohou být mikroperforace na hrotu mikrokanyly. Vzhledem k jejich velikosti může snadno dojít k jejich ucpání. Je tedy nutné neustále kontrolovat průtok tekutiny hadičkou od mikrokanyly.

Je také důležité mikrokanylu použít až po odstranění větších partikulí detritu z kořenového kanálku pomocí makrokanyly.